top of page

Shipping & Returns

บริการขนส่ง

บริการของ Flash Express มีค่าบริการ 50 บาท 
เวลาขนส่ง 1-2 วัน, เขตพื้นที่พิเศษอาจจะใช้เวลา  2-5 วัน

 

เงื่อนไขการคืนสินค้าและเปลี่ยนสินค้า

อาร์จี กรุ๊ป จะทำการเปลี่ยนสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีต่างๆ ดังนี้

 1. ในกรณีที่ อาร์จี กรุ๊ป   ส่งสินค้าผิดไม่ตรงกับรายการใบสั่งซื้อ

 2. สินค้าชำรุดเสียหาย เนื่องมาจากกระบวนการผลิต เช่น ขวดแตก ฝาแตกหัก รั่วซึม โดยเป็นการพบความผิดพลาดนี้ในขณะที่ได้รับสินค้าแล้ว และยังไม่มีการใช้สินค้าใดๆ เมื่อพบว่าสินค้าเสียหายให้ถ่ายรูปและคลิป VDO    ตัวสินค้าที่เสียหาย, กล่องพัสดุ แล้วติดต่อเข้ามาที่ 061-4191951    หรือ line : @regagar  โดยทันที หากติดต่อเข้ามาเกินกว่า 7 วันทำการ (นับจากวันที่ส่งของ) หรือขาดสิ่งประกอบอื่น เช่น รูปถ่าย VDO หรือพบว่ามีการใช้ผลิตภัณฑ์ไปแล้ว ทาง อาร์จี กรุ๊ป   ขอปฏิเสธการเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้นะคะ

 3. การเปลี่ยนสินค้าลูกค้าจะต้องส่งสินค้าที่ได้รับกลับมาที่บริษัท แล้ว อาร์จี กรุ๊ป   จะทำการส่งสินค้าที่เปลี่ยนให้กับทางลูกค้า

 4. ในการส่งคืนสินค้า ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการจัดส่งสินค้าก่อน เมื่อ อาร์จี กรุ๊ป   ได้รับสินค้าคืนจากท่าน จะติดต่อคืนเงินค่าจัดส่ง 50 บาทให้ลูกค้า

เงื่อนไขการคืนเงิน
 1. อาร์จี กรุ๊ป  จะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่ อาร์จี กรุ๊ป   ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้

  1. 1 ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า มีรายละเอียดดังนี้
   1. 1.1  กรณีลูกค้าชำระผ่านบัตรเครบิต, เดบิต จะใช้ระยะเวลาในการคืนเงินตั้งแต่ 30-60 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้งจากทาง อาร์จี กรุ๊ป 
   1.1.2    กรณีลูกค้าชำระผ่านการโอนเงิน จะใช้ระยะเวลาในการคืนเงินตั้งแต่ 7-14 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้งจากทางอาร์จี กรุ๊ป 

 2. เงื่อนไขในการรับคืนสินค้า ครอบคลุมไปถึงการรับคืนสินค้า อันเนื่องมาจากลูกค้าเกิดอาการระคายเคืองหรือแพ้อย่างรุนแรง โดยลูกค้าสามารถติดต่อทาง อาร์จี กรุ๊ป  เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงของปัญหา โดยสินค้าที่เกิดอาการระคายเคืองหรือแพ้นั้น จะต้องถูกใช้ไม่เกินกว่าหนึ่งในสี่ของปริมาณบรรจุสินค้าตามที่ระบุไว้ในฉลากสินค้า โดยยื่นเรื่องมายังทาง อาร์จี กรุ๊ป  โดยระบุชื่อสินค้าที่เกิดอาการแพ้พร้อมกับใบรับรองแพทย์ ทาง อาร์จี กรุ๊ป   ยินดีที่จะคืนเงินค่าสินค้าให้แก่ท่าน

bottom of page